เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ


รายละเอียด – ระเบียบวาระประชุมสภา-สามัญ-64-สมัยที่-3.pdf