เลือกหน้า

โดยที่สมควรออกระเบียบเทศบาลเมืองชัยภูมิ ว่าด้วยการใช้รถสุขาเคลื่อนที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการและเพื่อให้การบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงออกระเบียบโดยสามารถศึกษาได้ตามเอกสารแนบในหน้านี้


เอกสารแนบ