เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ด.๒-๑๑๒) เริ่มจาก
บริเวณห้าแยกโนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติก
คอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ถ.๒-๑๑๒) เริ่มจากบริเวณห้าแยกโนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๖๗๖,๖๓๕.๘๙ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้


รายละเอียด – ปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนม่วง.pdf