เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร
ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบเพียงรายเดียว
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕