เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)
จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจ
สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา
ㆍ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นั้น
เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอยะเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
20220321113828.pdf