เลือกหน้า
📌การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิ ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
👉เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีความเป็นห่วงประชาชนในเขตเทศบาลจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนในการตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เพื่อดูแลคนในชุมชนให้ระวังภัยจากการติดเชื้อ เมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่
👉เพื่อเป็นการลดผลกระทบไม่ให้เกิดในวงกว้างนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จึงได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลคนในชุมชนให้ระวังภัยจากการติดเชื้อเมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค และการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่
🔴 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ชุมชนขี้เมืองน้อยใต้ เพื่อตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อไป