เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนใหม่พัฒนา

โดยได้มอบเงินสงเคราะห์เพื่ิอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในชุมชนใหม่พัฒนา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 47 หลังคาเรือน