เลือกหน้า

ด้วยวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา13.30 น. และวันที่ 21 ตุลาคม  2561 เวลา 20.30 น.

ได้เกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ใน เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ว โดยกำหนดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ