เลือกหน้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกดำเนินการ พ่นสารเคมีลงท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการกำจัดและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเส้นทางการฉีดพ่นล่วงหน้า

 


รายละเอียด – โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก.pdf