666666666666 พิธีหล่อเทียนพรรษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

วันที่  ๑๑    กรกฎาคม  ๒๕๖๒ พิธีหล่อเทียนพรรษา ตามหลักพระพุทธศาสนาและพิธีพราหมณ์  ณ  อาคารเอกลักษณ์  หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ และชุมชน  ๒๕  ชุมชน  กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๒ ในวันที่  ๑๑ – ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๖๒     เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงไว้สืบไป   ภายในงาน  กำหนดให้มีกิจกรรม  การอบรมหล่อเทียนพรรษา   พิธีหล่อเทียนพรรษา  พิธีถวายเทียนพรรษา  จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาจากเทศบาลเมืองชัยภูมิและชุมชนทั้ง ๒๕  ชุมชน