เลือกหน้า
🙏🙏พิธีบวงสรวงองค์เจ้าพ่อพญาแล
เพื่อเคลื่อนย้ายไปศาลชั่วคราว🙏🙏
—————————————————————–
ในวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
—————————————————————–
💙นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมือง
ชัยภูมิ เป็นตัวแทนของชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายองค์เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งย้าย
จากศาลเดิมไปยังศาลชั่วคราวก่อน เพื่อ…
🔸สร้างศาลหลังใหม่
-ให้สวยงามด้วยศิลปะร่วมสมัยล้านนา
(ศิลปะแบบลาว)และล้านช้าง(ศิลปะแบบไทย)
-มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น กว้าง26.50 เมตร
ยาว 30 เมตร สูง24.25 เมตร
-ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม
💛นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแล
และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ