เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ถนนโนนไฮซอย 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่17 กันยายน 2563