เลือกหน้า

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง และได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยวันลอยกระทงขึ้น

เทศบาลเมืองชัยภูมิจึึงขอประกาศผลการตัดสินรางวัลหนูน้อยวันลอยกระทง ดังนี้

รางวัลหนูน้อยวันลอยกระทงฝ่ายหญิง

ชนะเลิศ ด.ญ.พิชญาภัค อาจอง รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ธนัญญา อุมารังษี รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ธญานุช กระจายกิ่ง รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.เจตนิพิชญ์ สลิลปราโมทย์ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.นรินทร์พร หลายทวีวัฒน์ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

 

รางวัลหนูน้อยวันลอยกระทงฝ่ายชาย

ชนะเลิศ ด.ช.นฤเบศน์ สมบูรณ์ รร.อนุบาลชัยภูมิ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พิพัฒน์ ตั้งชูวงษ์ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.อชิรวัชธ์ วัฒกี รร.อนุบาลชัยภูมิ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.กวิน เกียรติก้องชูชัย รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.ธนพัฒน์ มณีวรรณ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รางวัลขวัญใจประชาชน

ด.ช.พิพัฒน์ ตั้งชูวงษ์ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

ด.ญ.นรินทร์พร หลายทวีวัฒน์ รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน

ด.ช.นฤเบศน์ สมบูรณ์ รร.อนุบาลชัยภูมิ

ด.ญ.ธนัญญา อุมารังษี รร.อนุบาลบ้านเด็กดี 2