เลือกหน้า

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562


รายละเอียด – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเท.pdf
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลเ.pdf
สรุปจำนวน-ผู้กรอกแบบประเมิน.pdf