เลือกหน้า

ด้วยผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA ) ประจำปี 2562 ได้รับการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้คะแนนทั้ง 5 ด้านคิดเป็นร้อยละ 95.43 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – lpa62.pdf