เลือกหน้า

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้ได้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ