เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.ก.ถ.ได้วิเคราะห์สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เสร็จแล้ว นั้น เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ.pdf