เลือกหน้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ โดยมีชื่อว่า่การประเมินคุณธรรมและความโปผร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน(รวมถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ นั้น

บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีผลคะแนนการประเมินฯ ITA ที่ 93.79 คะแนน อยู่่ระดับ A  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัั่วกัน


เอกสารดาวโหลด – ผลการประเมิน ITA 2562ผลการประเมิน ITA 2563
ผลการประเมิน ITA 2562