เลือกหน้า

ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ


นางนพมาศ นางสาวกัญชพร เนตรแสงศรี


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเมวียา พรมชัย


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจิราพร เทศน้อย


รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวกนกพร หมื่นน้อย


รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวพรพิมล ดังโพนทอง


รางวัลขวัญใจช่างภาพ นางสาวกัญชพร เนตรแสงศรี