เลือกหน้า

ประจำเดือน มกราคม
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น
898.6150 ตัน /เดือน
แยกเป็น – ขยะมูลฝอยทั่วไป
351.7870 ตัน /เดือน
– ขยะอินทรีย์
417.5780 ตัน /เดือน
– ขยะรีไซเคิล
129.2500 ตัน /เดือน
– ขยะอันตราย
0.0000 ตัน /เดือน
– ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)
0.0000 ตัน /เดือน
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด (การเก็บขนไปกำจัด)
898.6150 ตัน /เดือน
3. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเดือนนี้
65,095.0000 บาท /เดือน
4. มูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น
20.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกำจัดอย่างถูกต้อง
20.0000 ตัน /เดือน
5. กากอุตสาหกรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
0.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้อง
0.0000 ตัน /เดือน