เลือกหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น
710.9950 ตัน /เดือน
แยกเป็น – ขยะมูลฝอยทั่วไป
160.9980 ตัน /เดือน
– ขยะอินทรีย์
325.9990 ตัน /เดือน
– ขยะรีไซเคิล
223.9980 ตัน /เดือน
– ขยะอันตราย
0.0000 ตัน /เดือน
– ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)
0.0000 ตัน /เดือน
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด (การเก็บขนไปกำจัด)
710.9950 ตัน /เดือน
3. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเดือนนี้
126,808.6000 บาท /เดือน
4. มูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น
21.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกำจัดอย่างถูกต้อง
21.0000 ตัน /เดือน
5. กากอุตสาหกรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
0.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้อง
0.0000 ตัน /เดือน