เลือกหน้า

ประจำเดือน เมษายน
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น
799.3950 ตัน /เดือน
แยกเป็น – ขยะมูลฝอยทั่วไป
204.3660 ตัน /เดือน
– ขยะอินทรีย์
254.3540 ตัน /เดือน
– ขยะรีไซเคิล
340.6750 ตัน /เดือน
– ขยะอันตราย
0.0000 ตัน /เดือน
– ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)
0.0000 ตัน /เดือน
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด (การเก็บขนไปกำจัด)
799.3950 ตัน /เดือน
3. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเดือนนี้
263,298.5000 บาท /เดือน
4. มูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น
20.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกำจัดอย่างถูกต้อง
20.0000 ตัน /เดือน
5. กากอุตสาหกรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
0.0000 ตัน /เดือน
– ปริมาณกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้อง
0.0000 ตัน /เดือน