เลือกหน้า

จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกหมู่เหล่า  กำหนดจัดงานประเพณีบุญเดือน  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๓ – ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  แสดงออกถึงความเคารพ  เชื่อถือ  ศรัทธา  และกตัญญูกตเวที  ต่อเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรัก  สามัคคี  ของชาวจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  และภายในงานได้กำหนดให้มีการประกวดบายศรี  และขบวนแห่บายศรี  โดยได้ทำการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการตัดสินให้ทราบดังนี้

รางวัลการประกวดบายศรี ประจำปี ๒๕๖๒
รางวัลที่ ๑ ชุมชนหนองปลาเฒ่า เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ ชุมชนหนองสังข์ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ ชุมชนโนนสมอ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๔ ชุมชนคลองเรียง เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๕ ชุมชนโคกน้อย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่ , ชุมชนหนองหลอด ชุมชนทานตะวัน , ชุมชนหินตั้ง – โพนงาม , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

รางวัลการประกวดขบวนแห่บายศรี ประจำปี ๒๕๖๒ ( การประกวดจากชุมชนในเขตเทศบาล 25 ชุมชน )
รางวัลที่ ๑ ชุมชนหนองสังข์ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลที่ ๒ ชุมชนเมืองเก่า เงินรางวัล ๑๘,๐๐๐.- บาท
รางวัลที่ ๓ ชุมชนหนองปลาเฒ่า เงินรางวัล ๑๖,๐๐๐- บาท
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ , ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่
ชุมชนหนองหลอด , ชุมชนโนนสาทร, ชุมชนโนนตาปาน