เลือกหน้า

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
โครงการฝึกสติเพื่อคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล


ปีงบประมาณ 2561