เลือกหน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของเทศบาลเมืองชัยภูมิกำหนดมาตรการเพื่อขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ ประเมินฯ    กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย ในเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยผ่านกระบวนการการประชุม/กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ให้สอดคล้องในแต่ละอำนาจหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติ

รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/โครงการ

ติดตามผล

การใช้จ่ายงบประมาณ เผยแพร่ผ่านรายงานการประชุมประจำเดือน

ออกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฏิบัติ

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ผลการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปท. ทม.ชย.)

ผลการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปท. ทม.ชย.)ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  10 มีนาคม 2564 ในรอบ 6 เดือน ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ แต่อย่างใด  

สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 รอบ 6เดือน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักปลัดเทศบาล    กองคลัง   กองวิชาการและแผนงาน     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองช่าง      กองการศึกษา     กองสวัสดิการสังคม

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปผร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีผลคะแนนการประเมินฯ ITA ที่ 93.79 คะแนน อยู่่ระดับ A  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัั่วกัน ผลการประเมิน