เลือกหน้า
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งหมด 5 ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย นโยบายด้านที่ 1 คือ
1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ พร้อมรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง มีระบบการจราจรที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม มีระบบการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว*****
******ในช่วงที่ผ่านมา กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด เคลียริ่งไหล่ทาง/ ตัดเกรดปรับหน้าทางเดิม/ ปูผิวถนนด้วยหินคลุก/ และตัดเกรดพร้อมบดอัดให้เรียบแน่น/ ซ่อมแซมถนนทรุดตัวเป็นหลุม ด้วยแอสฟัลท์ติกฯ พร้อมบดอัด บริเวณต่างๆ ดังนี้*******
-บริเวณสี่แยกหนองบ่อ
-ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกและตัดเกรด พร้อมบดอัดให้เรียบแน่น ดังนี้
-ชุมชนโนนสาทร บริเวณถนนซอยครัวน้องตาล
-ชุมชนสนามบิน บริเวณถนนสายสนามบิน ซอย 3 แยก 1
-ชุมชนหนองหลอด บริเวณถนนองค์การฯ สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ
-บริเวณถนนสามแยกหน้าวัดและเส้นทิศใต้วัดหนองสังข์-บ้านจัดสรร
-ชุมชนโนนสาทร บริเวณถนนซอยรอบหนองไฮ
– ชุมชนโนนสาทร ถนนองค์การฯ สาย 1
-ชุมชนสนามบิน ถนนกลางชุมชนและซอย3
– ชุมชนหนองหลอด ถนนองค์การฯ สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ
– ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ถนน-ซอยต่าง ๆ ในชุมชน
– ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก บัดให้เรียบแน่น บริเวณชุมคลองเรียง
– บริเวณถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ช่วงหน้าไทยประกันชีวิต
– ซอยตรงข้ามวัดแสงทอง ระยะทางยาวประมาณ 250 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร