เลือกหน้า

ข่าวเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐

กองวิชาการและแผนงาน  งานประชาสัมพันธ์  โทร.(๐๔๔)  ๘๒๑๙๘๘ , ๘๑๖๖๗๓  FAX  ;  (๐๔๔) ๘๒๒๔๘๔

******************************************************************************

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญเดือน  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐

 

จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกหมู่เหล่า  กำหนดจัดงานประเพณีบุญเดือน  ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ –  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  แสดงออกถึงความเคารพ  เชื่อถือ  ศรัทธา  และกตัญญูกตเวที  ต่อเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรัก  สามัคคี  ของชาวจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งภาครัฐและเอกชน    โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  และพิธีแห่ถวายบายศรี  ในวันพุธที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  และกำหนดให้มีการประกวดพานบายศรีจากชุมชนต่างๆ   โดยมีชุมชนและหน่วยงานที่ส่งขบวนบายศรีเข้าร่วมประกวด  ๓๒  ชุมชน/หน่วยงาน   และขบวนบายศรีที่เข่าร่วมถวายบายศรีแด่เจ้าพ่อพญาแล ( ไม่เข้าร่วมประกวด )  ๒๑  ขบวน และขบวนบายศรี  กองบุญจากหน่วยงานต่างๆ  โดยมีจุดปล่อยขบวนแห่  ณ  ถนนบรรณาการ    สี่แยกศูนย์เยาวชนฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสนามบิน  เลี้ยวขวาไปตามถนนชัยประสิทธิ์  เลี้ยวขวาไปตามถนนหฤทัย  ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  ถึง  ห้าแยกโนนไฮ       เลี้ยวขวาไปตามถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า  ถึงสี่แยกศาลเจ้าพ่อพญาแล  เลี้ยวขวาเข้าศาลเจ้าพ่อพญาแล  หนองปลาเฒ่า

รางวัลการประกวดบายศรี งานประเพณีบุญเดือน ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐

รางวัลที่  ๑  เงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่  ๒  เงินรางวัล  ๒๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่  ๓  เงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่  ๔  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐  บาท  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่  ๕  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  ๕  รางวัล ๆ  ละ  ๕,๐๐๐  บาท   และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลประกวดขบวนบายศรี งานประเพณีบุญเดือน ๖  ประจำปี  ๒๕๖๐

รางวัลที่  ๑  เงินรางวัล  ๑๘,๐๐๐  บาท

รางวัลที่  ๒  เงินรางวัล  ๑๖,๐๐๐  บาท

รางวัลที่  ๓  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐  บาท

นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย  นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  จึงมีความยินดีขอเชิญ  พี่น้องชาวจังหวัด  ชัยภูมิ  หน่วยงานและชุมชนต่างๆ  ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป ตามวัน  เวลาดังกล่าว  โดยหน่วยงานหรือประชาชนท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  กองการศึกษา  สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวัน  เวลา  ราชการ  โทร  ๐๔๔ – ๘๑๑๖๕๗

02