เลือกหน้า

        ประกาศเจตจำนงสุจริต

        มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
        มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        มาตรการป้องกันการรับสินบน
        มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
        มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ