เลือกหน้า

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563

งานศุนย์บริการกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนำนำด้านสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จักกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคในปัจจุบันและติดตามและการดำเนินงานในชุมชน จัดประชุมในวันที่ 17 กันยายน 2563  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ