เลือกหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน

จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานในรอบเดือนต่อไปและ ให้กำลังใจในการลงพื้นที่

ดูแลป้องกันโควิด19 อย่างเข้มแข็ง ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ