เลือกหน้า

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

มีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่

ในโครงการฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 22- 24 มีนาคม พ.ศ.  2564

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.