เลือกหน้า

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิรักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และนางจุฑามาศ พันธุ์โอภาส หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด