เลือกหน้า

ประชุมอัตลักษณ์เมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ร่วมด้วย ดร.พิรียุฒม์ วรรณพฤกษ์, ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์, ดร. ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง, ปราชญ์ชาวบ้าน, ผอ. และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ