เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรี ร่วมด้วยดร.พิรียุฒน์ วรรณพฤกษ์ ,ดร.ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง และผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือกับชมรมผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม