เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – กำหนดการประชุมสภาสามัญ-สมัยที่3-64.pdf