เลือกหน้า

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายกบรรยงค์ฯได้นำเสนอโครงการ “คนชัยภูมิ ไตวายไม่ตายไว ” ด้วยเครือข่ายชัยภูมิ เป็นโครงการเชิญชวนร่วมมือระหว่าง อปท.ในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีอปท.สนใจเข้าร่วมกว่า 100 อปท.