เลือกหน้า

 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 40 ไร่ รอบสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้ดีขึ้น