เลือกหน้า

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย จัดประชุมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ในด้านธรรมาภิบาล ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร