เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดการประชุมการค้นหาอัตลักษณ์ เมืองชัยภูมิ โดยมี ดร.พิรียุฒน์ วรรณพฤกษ์ ,ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ , ดร.ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ประธานชุมชน ปราชน์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ