เลือกหน้า

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย จัดประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน  เพื่อชี้แจงข้อมูลในการดำเนินการชุมชนปลอดขยะ และนโยบายต่างๆของทางเทศบาล โดยมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำชุมชนได้เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ต่อไป