เลือกหน้า

ประชาชนมาปรึกษาปัญหาด้านกฏหมาย ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความความเป็นธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้านของประชาชน อันเนื่งมาจากความรู้ทางกฏหมาย และการถูกเอารัดเอาเปรี่ยบกันในทางกฏหมาย  จึงได้มีดำริทำโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี้ยและให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน