เลือกหน้า

ร.ต.ขุมพล ดีแซง บริจาคที่เพื่อขยายคลองสาธารณะ ความยาว 200 เมตร กว้าง 3 เมตร  ในดครงการคืนห้วยคูคลองให้ลูกหลานของเทศบาลเมือชัยภุมิ และดครงการ คลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภุมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับ องเมืองชัยภุมิและ อบต.โพนทอง/หนองไผ่/บุ่งคล้า/กุดตุ้ม