เลือกหน้า

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย.pdf