เลือกหน้า

ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ประกาศ นโยบาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-2580 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนนขึ้นไป
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงเห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
กระพรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ และอำนาจและหน้าที่ ดังนี้