เลือกหน้า

                 ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

                                เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

——————————————————————————————————————————————–

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายธีวรา วิตนากร
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ