เลือกหน้า

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 2563.pdf