เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการ

ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 คือ

“ ความคุ้มค่า   โปร่งใส   มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 เพื่อให้

ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้