เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เรื่อง  การทำความสะอาดล้างตลาดเทศบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยและจังหวัดใกล้เคียง พบว่า มีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เพื่อให้เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงจัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1 และ 2 รวมถึงบริเวณถนนราชทัณฑ์ ถนนหฤทัย และถนนข้างธนาคารกรุงเทพ ทุกแผงค้า ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้มาบริการตลาดและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทุกท่านร่วมทำความสะอาด เก็บสิ่งของและสินค้าที่ไม่จำเป็นออกจากบริเวณที่จำหน่ายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และไม่กีดขวางทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำภายในบริเวณดังกล่าว หากมีการชำรุดหรือสูญหาย เทศบาลเมืองชัยภูมิจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และขอความร่วมมือในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อร่วมในกิจกรรมการล้างทำความสะอาดครั้งนี้ ตลอดจนให้ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการวางจำหน่ายสินค้าบริเวณแผงจำหน่ายสินค้าของตนเองและบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบร้อย สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการค้าทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ประกาศ   ณ  วันที่   23  มีนาคม  พ.ศ.  2563

นายบรรยงค์   เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ