เลือกหน้า

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอนั้น เทศบาลเมืองชัยภูมิได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว

ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน  2562

ณ ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

ตามที่  ข้าพเจ้า นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย   ได้ลงนามในประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และได้แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อเป็นการกำชับ และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามประกาศเจตจำนงสุจริตดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ จึงขอเพิ่มเติมการประกาศเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน พร้อมนี้ ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษา พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างโครงการ ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกคน  ทำสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตและกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า  ดังนี้

ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ ว่า

“ จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์  จะเป็นคนดี  มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญอันมั่งคั่ง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือในตำแหน่งหน้าที่ หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน

และข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจา ว่าจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ”