เลือกหน้า

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและฟุตบาทในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะบริเวณถนนหฤทัย ถนนราชทัณฑ์ ถนนยุติธรรม จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – ประกาศงดขาย.pdf